Odbory Městského úřadu Větřní

Tajemník městského úřadu

jménoe-mailagendatelefon
Bc. Radomír Sáratajemnik@mestovetrni.cztajemník MěÚ380 731 541, 721 931 618
Tajemník provádí a zabezpečuje plnění těchto činností:
 • Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zákonem o obcích (§ 110 odst. 4)
  • zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě města nebo zvláštnímu orgánu města,
  • plní úkoly uložené mu zastupitelstvem města, radou města nebo starostou,
  • stanoví podle zvláštních právních předpisů 33) platy všem zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města zařazeným do městského úřadu,
  • vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád městského úřadu a další vnitřní směrnice městského úřadu, nevydává-li je rada města.
 • Tajemník úřadu plní úkoly stanovené zvláštními právními předpisy, zejména plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele vůči zaměstnancům úřadu a zajišťuje výkon přenesené působnosti svěřené úřadu. Tajemník plní úkoly vedoucího úřadu podle zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
 • Tajemník městského úřadu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva města a schůzí rady města s hlasem poradním.

Odbor financí a rozpočtu

jménoe-mailagendatelefon
Bc. Naděžda Šejdováhospodar@mestovetrni.czvedoucí odboru financí a rozpočtu380 731 547
Pavlína Berkovápavlina.berkova@mestovetrni.czmístní poplatky380 731 546
Marta Hluštíkovápokladna@mestovetrni.czpokladna380 731 542
Pavla Klabouchovározpocet@mestovetrni.czrozpočet380 731 543
Odbor provádí a zabezpečuje plnění těchto činností:
 • vedení účetnictví
 • zpracování účetních dokladů, zpracování státního výkaznictví, účetní evidence investičního majetku (hmotného, nehmotného, finančního)
 • provádí fakturaci (vystavování faktur, zpracování došlých faktur na základě objednávek, styk s bankami a finančním úřadem)
 • vedení pokladny, pokladní knihy, provádí příjem a výdej finančních částek
 • vede evidenci pohledávek včetně pohledávek z pronájmu nebytových prostor
 • kontroluje plnění místních poplatků, správních poplatků, pokut, nájmů z pozemků
 • provádí evidenci majetku města, tvorbu inventárních seznamů
 • vede dílčí evidenci smluv města
 • prodává žetony na evidenci poplatků za komunální odpad
 • spolupracuje s komisí RO Grantu mládeže
 • vede mzdovou agendu všem zaměstnancům města
 • provádí tvorbu a plnění rozpočtu města, návrhy rozpočtových změn
 • provádí tvorbu rozpočtového výhledu
 • připravuje závěrečný účet hospodaření města
 • kontroluje správnost zaúčtování dokladů dle rozpočtové skladby
 • spolupracuje s kontrolním a finančním výborem ZO
 • administruje, provádí zaúčtování a kontrolu evidence přijatých a poskytnutých dotací
 • provádí činnosti spojené se zajišťováním požární ochrany a spolupráce s JSDHO
 • zabezpečuje plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatel, provádí aktualizaci povodňových plánů
 • provádí kontrolní činnost podle zákona o veřejné kontrole a daňového řádu
 • projednává a předkládá zastupitelům ke schválení kalkulaci cen energií
 • spolupracuje s advokátní kanceláří a společností pro vymáhání pohledávek na úseku vymáhacího řízení nedoplatků

Odbor výstavby, investic, správy majetku, životního prostředí a dopravy

jménoe-mailagendatelefon
Bc. Daniela Vláškovávystavba@mestovetrni.czvedoucí odboru výstavby,
investic, správy majetku
životního prostředí a dopravy
380 731 548
602 561 741
Jaroslav Pfeferleinvestice@mestovetrni.czinvestice380 732 444
Lenka Pfefrlovámajetek@mestovetrni.czspráva majetku380 750 854
Iveta Krákovábyty@mestovetrni.czspráva majetku380 750 854
Odbor provádí a zabezpečuje plnění těchto činností:
 • evidence nemovitostí města
 • územní plánování, zajištění dodržování územního plánu
 • zajištění investorské činnosti staveb investovaných městem
 • územní identifikace - evidence, změny a přidělování popisných čísel
 • účast na stavebních řízeních v městě
 • správu inženýrských sítí (veřejné osvětlení, kanalizace, vodovodní sítě v majetku města)
 • správu místních komunikací
 • správu a údržbu městských lesů prostřednictvím LHP
 • nakládání s pozemky v majetku města
 • evidenci pozemků
 • evidenci a řízení OPP
 • výkon přenesené působnosti na úseku výstavby, životního prostředí a dopravy
 • zajišťování investorské činnosti staveb investovaných městem
 • vyhotovování nájemních smluv o pronájem bytů a nebytových prostor v majetku města
 • vyměřování nájemného a plateb za služby spojené s bytovým fondem
 • evidence nedoplatků nájemného
 • vedení pasportů bytů a evidenci údržby bytů
 • vyřizování stížností a podnětů nájemníků městských bytů
 • zajišťování podkladů pro roční vyúčtování nájemného z městských bytů a nebytových prostor
 • odečty vodoměrů, elektroměrů a měřičů tepla na patách domů, kontrola dle faktur
 • evidence hrobů a hrobových míst - pronájmy a vybírání poplatků
 • spolupracuje s bytovou komisí o návrzích na přidělení městských bytů
 • připravuje pro radu města návrhy na přidělení nebytových prostor
 • vypracovává podklady k žádostem o poskytování dávek státní sociální podpory
 • spolupracuje s komisí RO pro publikační a dokumentační činnost
 • zajišťuje správu odpadového hospodářství v městě
 • připravuje podklady k návrhům týkajícím se vymáhacího řízení a vystěhování z bytů spolupracuje s advokátní kanceláří a společností pro vymáhání pohledávek na úseku vymáhacího řízení nedoplatků z bytů a vystěhování z městských bytů

Odbor vnitřních věcí a sociálních služeb

jménoe-mailagendatelefon
Bc. Kateřina Šustrovámatrika@mestovetrni.czvedoucí odboru vnitřních
věcí a sociálních služeb
380 731 544
Lenka Homerovápodatelna@mestovetrni.czpodatelna a evidence obyvatel380 731 545
Drahomíra Jurašovátp@mestovetrni.czterénní pracovník, zástup za MD606 071 181
Odbor provádí a zabezpečuje plnění těchto činností:
 • v rámci výkonu státní správy provádí správní řízení na úseku sociálních služeb
 • vede evidenci žadatelů o sociální výpomoc, sepisuje návrhy na přidělování finanční výpomoci, přidělení bytů zvláštního určení
 • zabezpečuje pomoc při řešení problémů dětí a rodin
 • řídí pečovatelskou službu v městě
 • řídí terénního pracovníka
 • spolupracuje s komisí RO Klubem důchodců
 • vede kompletní matriční agendu pro matriční obvod Větřní
 • provádí vidimaci listin a legalizaci podpisů
 • organizuje svatby
 • provádí organizování činností na úseku občanských záležitostí (výročí a přání starým občanům města, vánoční nadílky dětí v dětských domovech, domovech důchodců a osamělým občanům města)
 • vydává ověřené výpisy prostřednictvím systému CzechPOINT
 • provádí autorizované konverze dokumentů podle platných právních předpisů, vede evidenci provedených konverzí
 • provádí státní správu na úseku evidence obyvatel
 • zabezpečuje podatelnu města v souladu se spisovým řádem (evidence došlých a odeslaných písemností, evidence poštovních a kolkových známek)
 • zajišťuje příjem a odesílání pošty jak v písemné formě tak i prostřednictvím elektronické spisové služby a provádí konverzi dokumentů
 • vede evidenci přestupků
 • zabezpečuje vyřizování posudků dle požadavků Policie ČR a soudů
 • zabezpečuje vedení archivu města podle zákona o archivnictví a spisové službě eviduje datové zprávy doručené prostřednictvím datové schránky města a předává je k vyřízení odborům

Úřední hodiny MěÚ pro veřejnost

dendopoledneodpoledne
Pondělí7:00-11:0012:00-17:00
Středa7:00-11:0012:00-17:00
Pátek7:00-12:00  

Po dobu neveřejné pracovní doby bude městský úřad pro veřejnost uzavřen.
dendopoledneodpoledne
Úterý7:00-11:0012:00-15:30
Čtvrtek7:00-11:0012:00-15:30
V neveřejných pracovních dnech budou obslouženy pouze osoby, které si předem sjednají schůzku s příslušným úředníkem, nebo budou vyřízeny takové úkony, které jsou mimořádně naléhavého charakteru a nesnesou odkladu.
 
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Větřní
Na Žofíně 191
382 11 Větřní
Telefon: 380 732 373
Fax: 380 732 225
E-mail: podatelna@mestovetrni.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 7:00-11:00 12:00-17:00
Úterý: není úředním dnem
Středa: 7:00-11:00 12:00-17:00
Čtvrtek: není úředním dnem
Pátek: 7:00-12:00 -
© 2014 MěÚ Větřní, all rights reserved. Web vytvořil WA.cz